La Penitenciaria Apostòlica, havent escoltat les diverses súpliques rebudes recentment de diversos Sagrats Pastors de l’Església, a causa del persistent estat de pandèmia, confirma i amplia durant tot el mes de novembre de 2021, tots els beneficis espirituals ja concedits el 22 d’octubre de 2020. Recordem les indulgències que continuen vigents aquest any:

a.- La indulgència plenària per als que visitin un cementiri i resin pels difunts encara que només sigui mentalment, establerta per regla general només en dies concrets de l’1 al 8 de novembre, podrà ser traslladada a altres dies del mateix mes fins que s’acabi. Aquests dies, elegits lliurement pels fidels, també poden ser independents entre si.

b.- la indulgència plenària del 2 de novembre, establerta en ocasió de la commemoració de Tots els Fidels Difunts per als que visitin piadosament una església o oratori i recitin allà el “Pare Nostre” i el “Credo”, pot ser transferida no només al diumenge anterior o posterior o al dia de la solemnitat de Tots Sants, sinó també a un altre dia del mes de novembre, lliurement elegit per cadascun dels fidels.

c.- Els ancians, els malalts i tots aquells que per motius greus no puguin sortir de casa podran obtenir la indulgència plenària sempre que s’uneixin espiritualment a tots els altres fidels, completament desaferrats del pecat i amb la intenció de complir com més aviat millor les tres condicions habituals (confessió sacramental, comunió eucarística i oració segons les intencions del Sant Pare), davant una imatge de Jesús o de la Santíssima Verge Maria, resin oracions pietoses pels difunts o en facin una obra de misericòrdia oferint a Déu els dolors i les dificultats de la seva pròpia vida.