Associació d’Amics de l’Orgue de Les Corts

Associació d’Amics de l’Orgue de Les Corts

Amb motiu de la benedicció i inauguració del nou orgue (10/10/2010) es constitueix aquesta Associació, aprovada per la Generalitat de Catalunya el 25/01/2010 per buscar mitjans de finançament, organitzar els concerts i promoure l’instrument a nivell acadèmic i pedagògic. Organitza cinc concerts d’orgue anuals (Quaresma, Pasqua, Corpus, Festa Major i Nadal). amicsorguelescorts@gmail.com

Organistes i classes d’orgue

Els organistes es distribueixen en les diverses celebracions eucarístiques per acompanyar el cant de l’assemblea i enriquir la litúrgia amb diverses interpretacions musicals. Alguns d’ells reben formació amb el nostre mateix orgue a nivell acadèmic amb els seus professors.

Promoció del nostre orgue per a les escoles de Les Corts

És una manera d’acostar el coneixement de l’instrument, de les seves característiques i capacitats. Els nens i joves venen a l’església a través del centre de recursos pedagògics de les escoles del Districte de Les Corts, i reben una classe pràctica.

Dades històriques sobre orgues i organistes de la parròquia:

Relació d’orgues de la Parròquia de Santa María del Remei de Les Corts

1862 – El rector Mn. Joan Sanpere compra un harmònium de la casa Debain de París al Sr. Bernat Calvó Puig per la quantitat de 5000 rals.

1926 – El mes de gener, el rector Mn. Jaume Argemí solicita al Sr. Bisbe autorització per fer una subscripció per  a l’orgue de Lope Alberdi i a la vegada demana l’aprovació del projecte.

1926 – El mes d’abril, previ informe del músic Mn. Josep Masvidal, el Sr. Bisbe aprova el projecte de l’orgue i la subscripció per recaptar diners.

1926 – El dia 6 de juny és solemnement beneït i inaugurat l’orgue romàntic de l’orgueneria de Lope Alberdi, apadrinat per Vicenç Deu i Mata i M. del Carme Deu de Millet.

1936 – El mes de juliol desapareix l’orgue en l’incendi del temple.

1957 – Essent rector el Dr. Joan Net, s’encarrega la construcció d’un orgue a l’empresa  Organeria Española S.A. (OESA) que l’instal.larà al cor superior, dividint el moble en dos cossos per tal de no tapar la rosassa.

1959 – L’orgue OESA és solemnement inaugurat per l’organista Sr. Alberdi, parent del Sr.Lope Alberdi i representant d’ OESA a Barcelona.

2009 – S’encarrega la construcció d’un orgue nou, per instal.lar al cor inferior, a l’empresa d’orgueneria A&K Orgues de Vent, de Barcelona.

2010 – L’orgue OESA és desmuntat i traslladat a la parròquia monestir de Sant Feliú de Guíxols.

2010 – El dia 10 d’octubre a les 10 del matí és solemnement beneït l’orgue nou per Mn. Valentí Miserachs,  president del Pontifici Institut de Música Sacra

Relació d’organistes de la Parròquia de Santa María del Remei de les Corts

1912 –  A petició del rector Mn. Jaume Argemí, el Sr. Bisbe nomena “Coadjutor   Organista“ a Mn. José Zacaya i crea una escola de música per als escolans.

1924 – El Dr. Serrat, capellà de l’asil de Sant Rafael i el seu pare, donen classes de música als escolans.

1926 – Fa les funcions d’organista Ricard Bover i Bas que després serà organista a la parròquia de Santa Anna i a la basílica dels Sants Just i Pastor.

1935 – Mn. Antoni Malats i Gallès és nomenat beneficiat-organista fins que és destinat a Sta. Maria de Gràcia.

1950 – Els anys 50, és el Sr. Esteve Margenats (pare), professor del Conservatori Municipal qui fa les funcions d’organista.

1957 – El rector Dr. Net fa nomenar organista Mn. Alfons Puig Pujal i s’habilita una vivenda al carrer Dr. Ibàñez per a ell.  Inaugura l’orgue OESA.

1960 – Els anys 60, retirat Mn. Alfons Puig, el substitueix Esteve Margenats i Foó, que igualment que el seu pare també era professor del Conservatori Municipal.

1970 – El rector Mn. Francesc Tena fa nomenar beneficiat-organista, per segon cop, Mn. Antoni Malats i Gallès, que viu a les Corts.

1975 – Ve a viure a les Corts l’organista i compositor Mn. Domènec Cols que fa d’organista fins que es nomenat canonge de la Catedral.

1975 – A la vegada começa  les funcions d’organista el germà marista Josep Ivars del col.legi del carrer Vallespir fins als anys 2000, poc abans de la seva mort.

1987 – Josep Petit García comença a fer d’organista a les misses del diumenge al vespre.

2009 – Actualment la funció d’organista és compartida entre Mercè Andrés, Daniela Pons i Josep Petit.

 Texte de la instància demanant l’aprovació del projecte de l’orgue de Lope Alberdi

Illmo. Sr.

El infrascrito Cura párroco de Santa Maria del Remedio, L.C. a V.S.I. atentamente

Expone: Que de acuerdo con la Ilustre Junta de Obra, he abierto una suscrición para adquirir un órgano para la parroquia cuyo proyecto incluyo para someterlo a la aprobación de V.S.I.

Es favor que el recurrente se promete alcanzar del preclaro talento e ilustración de V.S.I. cuya vida Dios conserve muchos años.

Barcelona 20 de Enero de 1926

                    B.P.A. de V.S.I.

             Dr. Jaime Argemí, Pbro.

                        Párroco

Illmo. Sr. Obispo Coadjutor de Barcelona

Texte del contracte del primer organista de la Parròquia

Obligaciones y emolumentos del Organista

1º Dará leccion alterna de solfeo a los niños de la barriada admitidos por el Rdo. Cura párroco. La enseñanza se dará gratuita y el Rdo. Cura párroco abonará al profesor cuarenta pesetas mensuales. El profesor podrá tener lecciones particulares retribuidas.

2º Cuidará de ensayar la Escolania y tocar en todas las funciones de la parroquia segun nota que detalla los dias y horas en número total de doscientas cincuenta y tres a cta. de todo el año. Percibirá por este concepto cincuenta pesetas mensuales.

3º Celebrará la Santa Misa en la parroquia en hora que no pase de las ocho y se le dará intencion de limosna sinodal que le producirá sesenta pesetas mensuales.

4º Ayudará al Rdo. Cura párroco en la administración de Sacramentos y enseñanza de la Doctrina cristiana y en merecida correspondencia se le dará asistencia a todas las sepulturas enumeradas en la que entren mas de un sacerdote, respetando el mejor derecho que asista al capellan del Hospital del Sagrado Corazon respeto á las defunciones que ocurran en aquel establecimiento. Por este concepto se le asegura un adventicio de veinticinco pesetas mensuales por lo menos.

5º Finalmente, todos los años se concederán al profesor quince dias de vacaciones en los meses de Agosto ó Septiembre que son los mas desocupados.

Barcelona 12 Febrero de 1912

Dr. Jaime Argemí, Pbro. Párroco